Polityka prywatności

A. Wprowadzenie
1.    Administratorem danych osobowych jest Propoint Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Bojkowskiej 37 R, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS: 0000453424, NIP: PL6312558212 , REGON: 240898185,   tel.: +48 32 270 60 50,  adres e-mail: info@propoint.pl (dalej: Administrator).
2.    Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.
3.    Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
B. Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:
1.    informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
2.    informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
3.    informacje, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji lub wypełniania formularza kontaktowego w naszej witrynie internetowej;
4.    informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
5.    informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
6.    informacje zawarte w korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
7.    informacje, które przesyłasz do nas za pośrednictwem załączonych plików, np. dokumentów CV, listów motywacyjnych etc.
8.    wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych.

C. Korzystanie z Twoich danych osobowych
Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
1.    administrowania naszą stroną internetową;
2.    personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
3.    umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
4.    wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
5.    wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
6.    przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
7.    dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
8.     zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
9.    zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
10.    weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);
11.    i innych zastosowań.
Powyższe przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6  ust. 1 RODO.
Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, będziemy je przetwarzać zgodnie z określonym przez Ciebie celem.
Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ujawnianie danych osobowych
Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika naszym upoważnionym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, audytorom, biurom rachunkowo-księgowym, podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem. o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce i zgodnie z zasadami oraz obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
1.    w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
2.    w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami sądowymi i pozasądowymi;
3.    w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
4.    osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych Polityce nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Zasady przetwarzania danych
1.    Dane przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
2.    Dane osobowe, które przetwarzamy, będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem (dla celów statystycznych, czy podatkowych) lub okres przedawnienia ew. roszczeń Administratora.
3.    Administrator może przetwarzać  dane osobowe dla dalszych celów w przypadku pozyskania zgody. W sytuacji gdy dane przetwarzane są w oparciu o zgodę – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.    Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, pozwoli nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:
1)    kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego,
2)    zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
3)    organizacji akcji promocyjnych i konkursów,
4)    przetwarzania danych fakultatywnych do realizacji usługi lub zamówienia,
5)    wysyłanie do Ciebie informacji w postaci newslettera oraz innych informacji handlowych bezpośrednio na Twoje urządzenia końcowe
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że niektóre dane mogą być niezbędne celem, kontaktu z Administratorem, skorzystania z usług, lub zawarcia i wykonania umów z Administratorem.
6.    Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, skutkujący wydaniem decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływający – w tym poprzez profilowanie.

F. Międzynarodowe transfery danych

1.    Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Transfer danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Geograficznego odbywać się będzie zgodnie z przepisami RODO.
2.    Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie.


G. Bezpieczeństwo danych osobowych
1.    Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie przetwarzanych danych osobowych.
2.    Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
3.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
H. Zmiany Polityki

Niniejsza Polityka może być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie na naszej stronie jej nowej wersji. Należy co jakiś czas sprawdzać stronę, aby upewnić się, że wprowadzone zmiany są zrozumiałe.

I. Twoje prawa

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
1)    prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędne przez Administratora albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzania,
2)    prawo ograniczenia ich przetwarzania Twoich danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,
3)    prawo do ich przenoszenia,
4)    prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
5)    prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

J. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

K. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ FRAZĘ Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}
1.    Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
a.    używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};
2.    Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
a.    w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
b.    w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
c.    w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.
1.    Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
a.    w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
b.    w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
c.    w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
przeglądania”.
2.    Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.