Polityka prywatności / Privacy policy / Datenschutzrichtlinie

Polityka prywatności

A. Wprowadzenie
1.    Administratorem danych osobowych jest PROPOINT S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Bojkowskiej 37 R, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS: 0000931877, NIP: PL6312558212 , REGON: 240898185,   tel.: +48 32 270 60 50,  adres e-mail: info@propoint.pl (dalej: Administrator).
2.    Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.
3.    Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
B. Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:
1.    informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
2.    informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
3.    informacje, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji lub wypełniania formularza kontaktowego w naszej witrynie internetowej;
4.    informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
5.    informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
6.    informacje zawarte w korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
7.    informacje, które przesyłasz do nas za pośrednictwem załączonych plików, np. dokumentów CV, listów motywacyjnych etc.
8.    wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.
Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych.

C. Korzystanie z Twoich danych osobowych
Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
1.    administrowania naszą stroną internetową;
2.    personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
3.    umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
4.    wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
5.    wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
6.    przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
7.    dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
8.     zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
9.    zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
10.    weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);
11.    i innych zastosowań.
Powyższe przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6  ust. 1 RODO.
Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, będziemy je przetwarzać zgodnie z określonym przez Ciebie celem.
Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ujawnianie danych osobowych
Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika naszym upoważnionym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, audytorom, biurom rachunkowo-księgowym, podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem. o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce i zgodnie z zasadami oraz obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
1.    w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
2.    w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami sądowymi i pozasądowymi;
3.    w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
4.    osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych Polityce nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Zasady przetwarzania danych
1.    Dane przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
2.    Dane osobowe, które przetwarzamy, będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem (dla celów statystycznych, czy podatkowych) lub okres przedawnienia ew. roszczeń Administratora.
3.    Administrator może przetwarzać  dane osobowe dla dalszych celów w przypadku pozyskania zgody. W sytuacji gdy dane przetwarzane są w oparciu o zgodę – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.    Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, pozwoli nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:
1)    kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego,
2)    zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
3)    organizacji akcji promocyjnych i konkursów,
4)    przetwarzania danych fakultatywnych do realizacji usługi lub zamówienia,
5)    wysyłanie do Ciebie informacji w postaci newslettera oraz innych informacji handlowych bezpośrednio na Twoje urządzenia końcowe
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że niektóre dane mogą być niezbędne celem, kontaktu z Administratorem, skorzystania z usług, lub zawarcia i wykonania umów z Administratorem.
6.    Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany, skutkujący wydaniem decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływający – w tym poprzez profilowanie.

F. Międzynarodowe transfery danych

1.    Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Transfer danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Geograficznego odbywać się będzie zgodnie z przepisami RODO.
2.    Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie.


G. Bezpieczeństwo danych osobowych
1.    Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie przetwarzanych danych osobowych.
2.    Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
3.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
H. Zmiany Polityki

Niniejsza Polityka może być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie na naszej stronie jej nowej wersji. Należy co jakiś czas sprawdzać stronę, aby upewnić się, że wprowadzone zmiany są zrozumiałe.

I. Twoje prawa

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
1)    prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędne przez Administratora albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzania,
2)    prawo ograniczenia ich przetwarzania Twoich danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,
3)    prawo do ich przenoszenia,
4)    prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
5)    prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

J. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

K. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ FRAZĘ Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}
1.    Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
a.    używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};
2.    Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
a.    w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
b.    w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
c.    w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.
1.    Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
a.    w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
b.    w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
c.    w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
przeglądania”.
2.    Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Privacy policy

A. Introduction
1.    The Controller of personal data shall be PROPOINT S.A. seated in Gliwice (44-100), ul. Bojkowska 37 R, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Gliwice, 10th Commercial Division under KRS number: 0000931877, NIP no.: PL6312558212, REGON no.: 240898185, tel.: +48 32 270 60 50, e-mail: info@propoint.pl (hereinafter referred to as: Controller).
2.    The privacy of visitors to our website is very important to us and we shall make every effort to protect it. This Privacy policy (hereinafter referred to as the “Policy”) describes how we process your data.
3.    A consent to the use of cookies in accordance with the terms of this policy on your first visit to our website allows us to use cookies on each subsequent visit.
B. Processing of personal data
Following personal data may be processed:
1.    computer information, including IP address, geographic location, browser type and version, and operating system;
2.information about your visits to this site and its use, including referral source, length of visit, page views, and site navigation paths;
3.information such as first name, last name, e-mail address that you provide during registration or when filling the contact form on our website;
4.information provided during the use of services on our website;
5.information generated during the use of our website, including time, frequency and circumstances of using it;
6.information contained in correspondence sent to us by e-mail or through our website, including communication content and metadata;
7.information you send to us via attached files, e.g. CV documents, cover letters, etc.
8.    any other personal information you send to us.
Data is collected only within the scope adequate, essential and required in relation to the purposes for which it is processed. The Controller shall not process special categories of personal data. Providing data is voluntary but necessary for the provision of services.
Prior to disclosing personal data of another person to us, you must obtain that person's consent to both the disclosure and the processing of personal information.

C. The use of your personal data
Personal data sent to us through our website will be used for the purposes set out in this policy or on the relevant pages of the website.

We may use your personal data for the purpose of:
1.administering of our website;
2.personalizing our website for you;
3.enabling the use of services available on our website;
4.sending e-mail notifications on your request;
5.sending our e-mail newsletter on your request (you can notify us at any time if you no longer wish to receive the newsletter);
6.sending marketing communications relating to our business or activities of carefully selected third parties that we believe may be of interest to you, by post or, if you agreed, by email or similar technology (you can let us know at any time if you no longer wish to receive marketing communications);
7.providing third parties with statistical information about our users (note that those third parties will not be able to identify any individual user based on that information);
8. responding to inquiries and complaints made by you or concerning you in connection with our website;
9.ensuring security of our website and preventing fraud;
10.verifying compliance with the terms of use of our website (including monitoring of private messages sent through our private messaging service);
11.and other.
The above data processing is compliant with Art. 6 sec. 1 of GDPR.
If you send personal data for publication on our website, we will process it in accordance with the purpose specified by you.
Your privacy settings can be used to limit the publication of your information on our website and can be adjusted through the website privacy controls.

We will not pass your personal data to third parties or any other third parties related to those third parties for direct marketing purposes without your express consent.

D. Disclosure of personal data
We may disclose your personal data to our authorized employees, members of management, representatives, suppliers or subcontractors, insurers, law companies, auditors, accounting and bookkeeping offices, entities related personally or by capital with the Controller as far as it is necessary for the purposes set out in this Policy and in accordance with the principles and applicable regulations on the protection of personal data.

We may disclose your personal data:
1.to the extent required by law;
2.in connection with any ongoing or potential judicial and non-judicial proceedings;
3.in order to establish, enforce, or defend our legal rights (including sharing information to other entities for the purpose of fraud prevention);
4.to persons who we reasonably believe may apply to a court or other competent authority for disclosure of such personal information where, in our reasonable opinion, such court or authority is likely to order disclosure of such personal information
Except as provided in this Policy, no information will be shared with third parties.

E. Principles of data processing
1.Data is processed in accordance with generally applicable regulations (including: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC [GDPR] and the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data, Journal of Laws 2018, item 1000).
2.Personal data that we process will be kept for no longer than necessary, i.e. for the period provided for by law (for statistical or tax-related purposes) or the period of limitation of possible claims of the Controller.
3.If a consent has been obtained, the Controller may process personal data for further purposes. In a situation where data is processed on the basis of your consent – you shall have the right to withdraw the consent at any time, without affecting the lawfulness of the processing which was performed on the basis of the consent prior to its withdrawal.
4.Your consent to the processing of personal data will allow to process your personal data for the purpose of:
1) contacting via the contact form,
2) saving data in cookies, collecting data from websites and mobile applications,
3) organizing promotional campaigns and competitions,
4) processing optional data for the performance of a service or fulfilling an order,
5) sending you information in the form of a newsletter, and other commercial information directly to your end devices
5.Providing personal data is voluntary, however, some data may be necessary for the purpose of contacting the Controller, using services, or concluding contracts with the Controller and executing them.
6.The Controller will not process data in an automated manner, resulting in the issuance of a decision causing legal effects affecting you significantly in a similar manner – including through profiling.

F. International data transfers

1.Personal data may be transferred to a third country. Data transfer outside the territory of the European Geographical Area will take place in compliance with the provisions of the GDPR.
2.Personal information published on our website or submitted for publication on our website may be available via the internet around the world.


G. Security of personal data
1.We will take reasonable technical and organizational precautions to prevent the loss, abuse or alteration of personal data processed.
2.We will store all personal data you provide on our secure servers (password and firewall protected).
3.The user acknowledges that the transmission of information over the internet is potentially insecure and the security of data transmitted in this way is not guaranteed.
H. Policy Changes

This Policy may be updated from time to time by posting a new version on our website. The website should be periodically checked to make sure the changes are understandable.

I. Rights

We guarantee the fulfilment of all your rights under the general data protection regulation, i.e.
1) the right to access, correct and delete your data – if your data is incorrect or incomplete or is not indispensable for the Controller, or you withdraw your consent to processing,
2) the right to limit the processing of your data – for the time of clarification, correction, objection – we will not delete your data, but only limit its processing,
3) the right to transfer data,
4) the right to object to the processing of your personal data.
5) the right to lodge a complaint with the supervisory body in connection with the processing of your personal data – the President of the Personal Data Protection Office,
You may object at any time to the processing of your data for direct marketing purposes, if the processing takes place in connection with the legitimate interest of the Controller.

J. Third party websites

Our website contains hyperlinks to third party websites and detailed information about them. We have no control over and are not responsible for the privacy policies and practices of third parties.

K. Cookies

Our website uses cookie files. A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers) that is sent by the web server to the web browser and stored by the browser. Identification data is sent back to the server each time the browser sends a request to open a page on the server. Cookies can be “persistent” or “session” cookies: persistent cookies will be stored by your web browser and remain valid until the expiration date you set, unless you delete them before the expiration date; the session cookie expires at the end of your session when the web browser is closed. Cookies typically do not contain any information by which you can be identified, but personal data we store about you may be linked to information stored in and obtained from cookies. {CHOOSE THE APPROPRIATE PHRASE We use session cookies only / persistent cookies only / both session and persistent cookies on our site.}
1.The names of the cookies that we use on our website and the purposes for which they are used are set out below:
a.we use Google Analytics and Adwords on our website to recognize the computer when the user {INCLUDES ALL APPLICATIONS FOR WHICH COOKIES ARE USED ON YOUR SITE, visits the website / tracks users while browsing the website / enables the use of a shopping cart on the website / improves the usability of the website / analyse the use of the website / administer the website / manage the website / prevent fraud and improve the security of the website / personalize the website for each user / target advertisements that may be of particular interest to specific users / describe the purposes};
2.Most browsers allow you to refuse to accept cookies — for example:
a.in Internet Explorer (version 10), you can block cookies using the cookie handling override settings by clicking “Tools”, “Internet Options”, “Privacy” and then “Advanced”;
b. in Firefox (version 24) you can block all cookies by clicking “Tools”, “Options”, “Privacy”, selecting “Use custom settings for history” from the drop-down menu and unchecking “Accept cookies from sites”; and
c.in Chrome (version 29) you can block all cookies by opening the “Customize and control” menu, clicking “Settings”, “Show advanced settings” and “Content settings”, and then selecting “Block sites from setting any data” under the “Cookies” header.
Blocking all cookies will have a negative impact on the ability to use many of the websites. By blocking cookies, you will not be able to use all the features of our website.
1.You can delete cookies already stored on your computer — for example:
a.in Internet Explorer (version 10), you must manually delete cookies (instructions can be found at http://support.microsoft.com/kb/278835);
b. in Firefox (version 24) you can delete cookies by clicking “Tools”, “Options” and “Privacy”, then selecting “Use custom settings for history”, clicking “Show cookies” and “Delete all cookies”; and
c.in Chrome (version 29) you can delete all cookies by opening the “Customize and control” menu, clicking “Settings”, “Show advanced settings” and “Clear browser data”, and then selecting “Delete cookies and other sites’ and plug-ins data” before clicking “Clear Browsing
Data”.
2.Deleting cookies will have a negative impact on the ability to use many of the websites.

Datenschutzrichtlinie

A. Einleitung
1.    Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist PROPOINT S.A. mit Sitz in Gliwice (44-100), ul. Bojkowska 37 R, eingetragen im Unternehmerregister des Amtsgerichts in Gliwice, 10. Wirtschaftsabteilung, unter der KRS-Nummer: 0000931877, Steueridentifikationsnummer (NIP): PL6312558212, statistische Nummer für Unternehmer (REGON) 240898185,   Tel.: +48 32 270 60 50,  E-Mail-Adresse: info@propoint.pl (im Folgenden für die Verarbeitung Verantwortlicher genannt).
2.    Die Privatsphäre der Besucher unserer Website ist uns sehr wichtig und wir unternehmen alle Anstrengungen, um sie zu schützen. Diese Datenschutzrichtlinie (im Folgenden „Richtlinie“ genannt) erläutert, wie wir Ihre Daten verarbeiten.
3.    Wenn Sie bei Ihrem ersten Besuch auf unserer Website der Verwendung von Cookies gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie zustimmen, können wir bei jedem weiteren Besuch auf unserer Website Cookies verwenden.
B. Verarbeitung personenbezogener Daten
Die folgenden personenbezogenen Daten können verarbeitet werden:
1.    Informationen über Ihren Computer, einschließlich seiner IP-Adresse, seines geografischen Standorts, des Browsertyps und der Browserversion sowie des Betriebssystems;
2.    Informationen über Ihre Besuche auf dieser Website und deren Nutzung, einschließlich der Quelle der Verweise, der Dauer des Besuchs, der Seitenaufrufe und der Navigationspfade auf der Website;
3.    Informationen wie Ihren Vornamen, Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung oder beim Ausfüllen eines Kontaktformulars auf unserer Website angeben;
4.    Informationen, die bei der Nutzung der Dienste auf unserer Website eingegeben werden;
5.    Informationen, die generiert werden, wenn Sie unsere Website nutzen, einschließlich wann, wie oft und unter welchen Umständen Sie sie nutzen;
6.    Informationen, die in der Korrespondenz enthalten sind, die uns per E-Mail oder über unsere Website zugesandt wurde, einschließlich Kommunikationsinhalte und Metadaten;
7.    Informationen, die Sie uns als Dateianhang übermitteln, z. B. Lebenslauf, Bewerbungsschreiben usw.
8.    alle anderen personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln.
Die Daten dürfen nur in dem Umfang erhoben werden, der für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, angemessen, erforderlich und geeignet ist. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet keine besonderen Kategorien der personenbezogenen Daten. Die Angabe von Daten ist freiwillig, aber notwendig, um Dienstleistungen zu erbringen.
Bevor Sie die personenbezogenen Daten einer anderen Person an uns weitergeben, müssen Sie die Zustimmung dieser Person zur Weitergabe und Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten einholen.

C. Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten, die uns über unsere Website übermittelt werden, werden für die in dieser Richtlinie oder auf den entsprechenden Seiten der Website genannten Zwecke verwendet.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke verwenden:
1.    um unsere Website zu verwalten;
2.    um unsere Webseite für Sie zu personalisieren;
3.    um die Nutzung der Dienste auf unserer Webseite zu ermöglichen;
4.    um die von Ihnen angeforderten E-Mail-Benachrichtigungen zu versenden;
5.    um Ihnen unseren E-Mail-Newsletter zu senden, wenn Sie ihn angefordert haben (Sie können uns jederzeit mitteilen, wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten);
6.    um Ihnen Marketingmitteilungen über unsere Tätigkeit oder die Aktivitäten sorgfältig ausgewählter Dritter, die unserer Meinung nach für Sie von Interesse sein könnten, per Post oder, wenn Sie eingewilligt haben, per E-Mail oder mit ähnlichen Technologien zuzusenden (Sie können uns jederzeit mitteilen, wenn Sie keine Marketingmitteilungen mehr erhalten möchten);
7.    um Dritten statistische Informationen über unsere Nutzer zur Verfügung zu stellen (wobei diese Dritten jedoch nicht in der Lage sein werden, anhand dieser Informationen einen bestimmten Nutzer zu identifizieren);
8.     um Anfragen und Beschwerden zu bearbeiten, die von Ihnen oder über Sie in Bezug auf unsere Website eingereicht werden;
9.    um die Sicherheit unserer Website zu gewährleisten und Betrug zu verhindern;
10.    um die Einhaltung der Nutzungsbedingungen unserer Website zu überprüfen (einschließlich der Überwachung privater Nachrichten, die über unseren privaten Nachrichtendienst gesendet werden);
11.    und für andere Anwendungen.
Die oben genannte Datenverarbeitung stützt sich auf Artikel 6 Abs. 1 DSGVO.
Wenn Sie uns die personenbezogenen Daten zur Veröffentlichung auf unserer Website übermitteln, werden wir diese entsprechend dem von Ihnen angegebenen Zweck verarbeiten.
Mit Ihren Datenschutzeinstellungen können Sie die Veröffentlichung Ihrer Daten auf unserer Website einschränken und diese über die Datenschutzkontrollen der Website anpassen.

Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte oder mit ihnen verbundene Dritte zu Direktmarketingzwecken weitergeben.

D. Offenlegung personenbezogener Daten
Wir können Ihre personenbezogenen Daten gegenüber unseren autorisierten Mitarbeitern, leitenden Angestellten, Bevollmächtigten, Lieferanten oder Unterauftragnehmern, Versicherern, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfern, Buchhaltungsfirmen und Unternehmen, die in einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zum für die Verarbeitung Verantwortlichen stehen, offenlegen, soweit dies für die in dieser Richtlinie dargelegten Zwecke und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und geltenden Datenschutzgesetzen erforderlich ist.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten offenlegen:
1.    in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang;
2.    im Zusammenhang mit laufenden oder möglichen gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren;
3.    um unsere Rechte zu begründen, durchzusetzen oder zu verteidigen (einschließlich der Weitergabe von Informationen an andere Stellen zum Zwecke der Betrugsbekämpfung);
4.    an Personen, die unserer Meinung nach bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen Behörde die Offenlegung dieser personenbezogenen Daten beantragen können, wenn es nach vernünftiger Einschätzung wahrscheinlich ist, dass ein solches Gericht oder eine solche Behörde die Offenlegung dieser personenbezogenen Daten anordnet. Außer wie in dieser Richtlinie vorgesehen, geben wir Daten des Nutzers nicht an Dritte weiter.

E. Grundsätze der Datenverarbeitung
1.    Die Daten werden im Einklang mit den allgemein geltenden Rechtsvorschriften (einschließlich der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG [DSGVO] und des Gesetzes vom 10. Mai 2018 über den Schutz personenbezogener Daten, Gbl. von 2018, Pos. 1000) verarbeitet.
2.    Die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten werden nicht länger als nötig gespeichert, d. h. nicht länger als der gesetzlich vorgesehene Zeitraum (für statistische oder steuerliche Zwecke) oder die Verjährungsfrist für etwaige Ansprüche des für die Verarbeitung Verantwortlichen.
3.    Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die personenbezogenen Daten für weitere Zwecke verarbeiten, wenn eine Einwilligung vorliegt. Wenn die Daten auf der Grundlage der Einwilligung verarbeitet werden, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die vor dem Widerruf der Einwilligung erfolgte, berührt wird.
4.    Ihre Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten erlaubt es uns, Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke zu verarbeiten:
1)    Kontaktaufnahme über ein Kontaktformular,
2)    Speicherung von Daten in Cookies, Erfassung von Daten auf Websites und mobilen Anwendungen,
3)    Organisation von Werbeaktionen und Gewinnspielen,
4)    Verarbeitung fakultativer Daten zur Erbringung einer Dienstleistung oder Bestellung,
5)    Zusendung von Informationen in Form eines Newsletters und anderer kommerzieller Informationen direkt an Ihr Endgerät.
5.    Die Angabe der personenbezogenen Daten ist freiwillig, einige Daten können jedoch erforderlich sein, um mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen in Kontakt zu treten, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder Verträge mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen abzuschließen und zu erfüllen.
6.    Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird Ihre Daten nicht in einer automatisierten Weise verarbeiten, die zu einer Entscheidung führt, die Rechtswirkungen entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt – auch nicht durch Profiling.

F. Internationale Datenübermittlung

1.    Personenbezogene Daten können in ein Drittland übermittelt werden. Die Datenübermittlung außerhalb des europäischen geografischen Raums erfolgt in Übereinstimmung mit den DSGVO-Bestimmungen.
2.    Die personenbezogenen Daten, die Sie auf unserer Website veröffentlichen oder zur Veröffentlichung auf unserer Website einreichen, können über das Internet weltweit zugänglich sein.


G. Sicherheit personenbezogener Daten
1.    Wir werden angemessene technische und organisatorische Vorkehrungen treffen, um den Verlust, den Missbrauch oder die Veränderung der verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verhindern.
2.    Wir speichern alle personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, auf unseren sicheren Servern (passwort- und firewallgeschützt).
3.    Der Nutzer erkennt an, dass die Übermittlung von Informationen über das Internet potenziell gefährlich ist und dass die Sicherheit der auf diese Weise übermittelten Daten nicht gewährleistet ist.
H. Änderungen der Richtlinie

Diese Richtlinie kann von Zeit zu Zeit durch Veröffentlichung einer neuen Version auf unserer Website aktualisiert werden. Sie sollten die Seite von Zeit zu Zeit überprüfen, um sicherzustellen, dass die vorgenommenen Änderungen verständlich sind.

I. Ihre Rechte

Wir garantieren die Erfüllung all Ihrer Rechte gemäß der Allgemeinen Datenschutzverordnung, d. h.
1)    das Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung Ihrer Daten – wenn Ihre Daten unrichtig oder unvollständig sind oder für den für die Verarbeitung Verantwortlichen nicht erforderlich sind oder Sie Ihre Zustimmung zur Verarbeitung zurückziehen,
2)    das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten – für die Zeit der Klärung, der Berichtigung, des Widerspruchs – wir werden Ihre Daten nicht löschen, sondern nur ihre Verarbeitung einschränken,
3)    das Recht auf ihre Übertragbarkeit,
4)    das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
5)    das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten – dem Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten.
Sie können jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Direktwerbung Widerspruch einlegen, wenn die Verarbeitung im Zusammenhang mit dem berechtigten Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen erfolgt.

J. Websites von Dritten

Unsere Website enthält Hyperlinks zu Websites von Dritten und detaillierte Informationen über diese. Wir haben keine Kontrolle über und sind nicht verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien oder -praktiken von Dritten.

K. Cookies

Unsere Website verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine Datei, die eine Kennung (eine Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen) enthält, die von einem Webserver an einen Webbrowser gesendet und von diesem gespeichert wird. Die Identifikationsdaten werden jedes Mal erneut an den Server gesendet, wenn der Browser eine Anfrage zum Öffnen einer Seite auf dem Server sendet. Bei Cookies kann es sich um „dauerhafte“ oder „Sitzungs“-Cookies handeln: dauerhafte Cookies werden vom Webbrowser gespeichert und bleiben bis zu einem bestimmten Ablaufdatum gültig, es sei denn, der Nutzer löscht sie vor dem Ablaufdatum; ein Sitzungs-Cookie läuft am Ende der Sitzung des Nutzers ab, wenn der Webbrowser geschlossen wird. Cookies enthalten normalerweise keine persönlich identifizierbaren Informationen über den Nutzer, aber die personenbezogenen Daten, die wir über Sie haben, können mit den in Cookies gespeicherten Informationen verknüpft und von ihnen abgeleitet werden. {WÄHLEN SIE DEN ENTSPRECHENDEN SATZ AUS Wir verwenden nur Sitzungs-Cookies / nur dauerhafte Cookies / sowohl Sitzungs- als auch dauerhafte Cookies auf unserer Website.}
1.    Die Namen der Cookies, die wir auf unserer Website verwenden, und die Zwecke, für die sie eingesetzt werden, sind im Folgenden aufgeführt:
a.    wir verwenden Google Analytics und Adwords auf unserer Website, um Ihren Computer zu erkennen, wenn der Nutzer {UMFASST ALLE VERWENDUNGEN, FÜR DIE COOKIES AUF IHRER WEBSITE VERWENDET WERDEN, den Besuch der Website / die Verfolgung der Nutzer beim Surfen auf der Website / die Nutzung des Warenkorbs auf der Website / die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit der Website / die Analyse der Nutzung der Website / die Verwaltung der Website / die Verhinderung von Betrug und die Verbesserung der Sicherheit der Website / die Personalisierung der Website für jeden Nutzer / die gezielte Werbung, die für bestimmte Nutzer von besonderem Interesse sein kann / die Beschreibung der Zwecke};
2.    Bei den meisten Webbrowsern können Sie Cookies ablehnen — zum Beispiel:
a.    im Internet Explorer (Version 10) können Sie Cookies blockieren, indem Sie die verfügbaren Cookie-Überschreibungseinstellungen verwenden und auf „Tools“, „Internetoptionen“, „Datenschutz“ und dann auf „Erweitert“ klicken;
b.     In Firefox (Version 24) können Sie alle Cookies blockieren, indem Sie auf „Tools“, „Optionen“, „Datenschutz“ klicken, „Benutzerdefinierte Einstellungen für den Verlauf verwenden“ aus dem Dropdown-Menü auswählen und das Häkchen bei „Cookies von Websites akzeptieren“ entfernen; und
c.    in Chrome (Version 29) können Sie alle Cookies blockieren, indem Sie das Menü „Anpassen und kontrollieren“ öffnen, auf „Einstellungen“, „Erweiterte Einstellungen anzeigen“ und „Inhaltseinstellungen“ klicken und dann unter der Überschrift „Cookies“ die Option „Websites daran hindern, Daten zu speichern“ auswählen.
Wenn Sie alle Cookies blockieren, hat dies negative Auswirkungen auf die Nutzung vieler Websites. Wenn Sie Cookies blockieren, können Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen.
1.    Sie können bereits auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies löschen – zum Beispiel:
a.    im Internet Explorer (Version 10) müssen Sie die Cookies manuell löschen (Anweisungen finden Sie unter http://support.microsoft.com/kb/278835 );
b.    in Firefox (Version 24) können Sie die Cookies löschen, indem Sie auf „Tools“, „Optionen“ und „Datenschutz“ klicken und dann „Benutzerdefinierte Einstellungen für den Verlauf verwenden“ auswählen, auf „Cookies anzeigen“ und dann auf „Alle Cookies löschen“ klicken; und
c.    in Chrome (Version 29) können Sie alle Cookies löschen, indem Sie das Menü „Anpassen und kontrollieren“ öffnen, auf „Einstellungen“, „Erweiterte Einstellungen anzeigen“ und „Browserdaten löschen“ klicken und dann „Cookies und Daten von anderen Websites und Plug-ins löschen“ auswählen, bevor Sie auf „Browserdaten löschen“ klicken.
2.    Das Löschen von Cookies hat negative Auswirkungen auf die Benutzerfreundlichkeit vieler Websites.