PROJEKTY UE

PROPOINT S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Opracowanie energooszczędnych, adaptacyjnych komórek robotycznych posiadających cechy Przemysłu 4.0, dedykowanych do tworzenia modułowego, dowolnie złożonego i skomunikowanego zespołu maszyn produkcyjnych lub pracy samodzielnej”

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnych w skali międzynarodowej energooszczędnych, adaptacyjnych komórek robotycznych posiadających cechy Przemysłu 4.0, dedykowanych do tworzenia modułowego, dowolnie złożonego i skomunikowanego zespołu maszyn produkcyjnych lub pracy samodzielnej.

Całkowita wartość projektu: 13 544 861,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 183 269,41 zł

      

Korzystając z dofinansowania z Funduszy Europejskich, PROPOINT S.A. realizuje projekt o nazwie: „Opracowanie innowacyjnej usługi przewidywania i wczesnego ostrzegania o możliwych awariach linii produkcyjnych”.

 

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnej usługi przewidywania i wczesnego ostrzegania o możliwych awariach linii produkcyjnych o parametrach znaczenie przewyższających obecnie stosowane rozwiązania wykorzystujące technologię wirtualnego rozruchu.

 

Efektem projektu będzie opracowanie nowej usługi w zakresie automatyki przemysłowej o niespotykanych cechach pozwalających na zredukowanie ilości awarii przemysłowych oraz redukcji ich wpływu na działalność fabryk produkcyjnych przy jednoczesnym uzyskaniu korzyści z tytułu ograniczenia zużycia energii.

 

Całkowita wartość projektu: 5 227 057,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 944 758,54 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

      

PROPOINT S.A. realizuje projekt o nazwie „Opracowanie innowacyjnej usługi wirtualnego rozruchu systemów automatyki przemysłowej w zakresie robotyzacji, sterowania i systemów wizualizacji bazującej na matematycznych modelach obiektów rzeczywistych”.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 7 472 486,13 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 855 335,57 zł

 

Na podstawie tego rozwiązania firma rozpocznie świadczenie kompleksowej usługi wirtualnego uruchamiania układów sterowania procesami przemysłowymi, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami podmiotów zamawiających. Planowana do wdrożenia usługa umożliwiać będzie WR nowych, dopiero tworzonych struktur, ale także ocenę jakości działania i ewentualną jej poprawę w przypadku pracujących już systemów. Rozwiązanie będące przedmiotem projektu należy do obszaru wysokich technologii określonych przez EUROSTAT: 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca planuje: - utworzenie wirtualnej biblioteki modeli komponentów wybranych procesów technologicznych, pozwalającej znacząco skrócić czas tworzenia złożonych modeli podobnych procesów dla potrzeb procedury wirtualnego uruchamiania układów sterowania procesami przemysłowymi; - przeprowadzenie badań nad możliwością wykorzystania procedury WR dla procesów przemysłowych; - ocenę możliwości poprawy sterowania procesami dyskretnymi i ciągłymi także poprzez zastąpienie konwencjonalnych regulatorów PID zaawansowanymi algorytmami regulacji; - przetestowanie możliwości wykorzystania procedury WR przy syntezie i uruchamianiu systemu kontroli produkcji, stanowiącego nadrzędną warstwę dla złożonego systemu sterowania ciągiem technologicznym. Powyższe działania pozwolą na osiągnięcie założonych celów projektu. Dla zapewnienia właściwej jego realizacji, podjęliśmy decyzję  o zaangażowaniu Podwykonawcy - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
 

Lista projektów objętych programem dostępna pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/